ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütf en sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmişvarsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Huzur Mah. Atatürk Cad. No:5/A 4.Levent/ İstanbul adresindeki Akkaya Otoservis ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti . fi rmasına (‘Firma) aitti r ve onuntarafı ndan işleti lir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabiolduğunuzu,
sitedeki hizmett en yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuzyasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyeti ne sahip ve 18 yaşın üzerindeolduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlıolduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme süresiz olmakla, tarafl ara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler vetarafl ar işbu sözleşmeyi online veya yazık olarak kabul etti klerinde/onayladıklarında bahsi geçen hakve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerinegeti receklerini beyan ve taahhüt ederler.
1. SORUMLULUKLAR
1.
Firma, fi yatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklıtutar.
2.
Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabulve taahhüt eder.
3.
Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynakkodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağınıaksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki vecezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
4.
Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağızararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbusözleşmenin Üye tarafı ndan ihlali halinde, fi rmanın tek tarafl ı olarak herhangi bir ihbara veihtara ihti yaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
5.
Firma tarafı ndan internet sitesinin iyileşti rilmesi, gelişti rilmesine yönelik olarak ve/veya yasalmevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı veInternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilensayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakımbilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.
6.
Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya ileti şimlerindegenel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltı cı, saldırgan,müstehcen, pornografi k, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleriteşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacakzarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri,
bu tür hesapları askıyaalabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerindenetkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşmahakkını saklı tutar.
7.
Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
23.02.2023 13:48 ParcaSepeti – Yönetim Paneli – IdeaSoft
https://parcasepeti.myideasoft.com/panel/common-pref 2/4
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1.
İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilliveya tescilsiz tüm fi kri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi fi rmaya veya belirti len ilgilisine ait olup,ulusal ve uluslararası hukukun koruması altı ndadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’dekihizmetlerden yararlanılması söz konusu fi kri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2.
Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltı lamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamazve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarakkullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayıfi rmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafl arı ve avukatlık ücreti de dahil ancakbununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
3. GİZLİ BİLGİ
3.1.
Firma, site üzerinden kullanıcıların iletti ği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktı r.
Bu kişiselbilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yıtanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktı r.
3.2.
Kullanıcı, tanıtı m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamındakullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan fi rmanın kendisine ait ileti şim, portf öy durumuve demografi k bilgilerini işti rakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisiveya işti raklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bukişisel bilgiler
fi
rma bünyesinde
müşteri profi li belirlemek, müşteri profi line uygun promosyon vekampanyalar sunmak ve istati sti ksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecekti r.
3.3.
Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkınısahipti r. İptal işlemini fi rma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imti na eder.
3.4.
Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde veyürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunluolduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecekti r.
4. GARANTİ VERMEME:
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİOLACAKTIR.
FİRMA TARAFINDAN SUNULAN
HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU”TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLALETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYAUYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ,KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5.
KAYIT VE GÜVENLİK
23.02.2023 13:48 ParcaSepeti – Yönetim Paneli – IdeaSoft
https://parcasepeti.myideasoft.com/panel/common-pref 3/4
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlaledilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatı labilecekti r.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi haldeoluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden
Firma
sorumlu tutulamaz.
6. MÜCBİR SEBEP
Tarafl arın
kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar,halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesinti si gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktı r.) dolayısözleşmeden doğan yükümlülükler tarafl arca ifa edilemez hale gelirse, tarafl ar bundan sorumludeğildir. Bu sürede Tarafl ar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanıgeçerliliğini korumaya devam eder.
8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamendeğişti rebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten iti baren
geçerli olacaktı r. Değişiklikleri takipetmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı,
sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devametmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili tarafl ara gönderilecek olan tüm bildirimler,
Firma’nın
bilinen e.posta adresi vekullanıcının üyelik formunda belirtti ği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktı r. Kullanıcı, üye olurkenbelirtti ği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarakdiğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Tarafl ar arasında işbu sözleşme ile ilgili
işlemler için çıkabilecek her türlüuyuşmazlıklarda Tarafl ar’ın deft er, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlaraiti raz etmeyeceğini kabul eder.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
23.02.2023 13:48 ParcaSepeti – Yönetim Paneli – IdeaSoft
https://parcasepeti.myideasoft.com/panel/common-pref 4/4
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığınçözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.